Kan detta love cast

Allt detta och mycket mer i veckans extrainsatta avsnitt av Fille och Sandy Podcast! Vi skulle bli så glada om ni vill ge oss ett betyg i Podcaster och på Acast och sprida podden till era vänner <3 HEJA ER! release details: Date of release: 10 October 1963 (UK), 8 April 1964 (US) Running time: 116 mins Aspect ratio: 1.66 : 1 Classification: PG (UK) Alternative titles: Love Greetings From Moscow (Germany), Hearty Kisses From Russia (France), To 007, From Russia With Love (Italy), Love And Kisses From Russia (Belgium), Agent 007 Sees Red (Sweden), Moscow Versus 007 (Portugal), 007 In Istanbul ... Kan man ha bra självförtroende och dålig självkänsla? Eller är det snarare tvärtom? Är målet att båda ska vara bra, hur påverkar detta oss i våra liv och vad kan man göra för att förbättras? Cassandra har en ny crush som hon behöver hjälp med att ragga upp och kan destruktiva relationer vara bra övning inför framtiden? Vi kan kalla detta för Nadias avsnitt. Hon har mycket frågor och funderingar som tjejerna försöker reda ut. Varför har vi fuldagar, är det okej att banta för att komma i sina gamla kläder och vad är egentligen att ”vara snygg”? Cassandra har en jävla ton och undrar om man måste lägga upp en bild på en bokhylla om man vill ha en djup caption på IG. Sannspodd träffat musikern, konstnären och predikanten Tomas Boström. Tomas är inte bara en fantastisk kompositör med över 750 publicerade sånger som under december hade nära 200,000 streams på Spotify, utan också en vän av diakoni. Kvalité gör ingen skillnad i detta fall. 6 comments. share. save hide report. 55% Upvoted. This thread is archived. New comments cannot be posted and votes cannot be cast. Sort by. best. level 1. 5 points · 5 years ago. Lidl för 74,95 kronor flaket + pant. 24 burkar. level 1. 1 point ... 5 krogar kan få stänga pga. trängsel. svt.se ... Shoppa Cast Crepe Midcut Suede - Olive med 25-70% rabatt nu ⏰ Shoppa mer hållbart ♻️ Afound är en del av H&M-gruppen. Fria returer. Avsnitt 1: I första avsnittet av #VARFEMTEKVINNA berättar vi om serien i sig, om varför vi gör detta osv. Vi tar också upp olika begrepp samt statistik som kan vara bra att hålla koll på. Vi tipsar också om vart man kan vända sig om man blivit utsatt. Nästa vecka gästas vi av lyssnare Johanna som berättar om när hon blev våldtagen. I detta bonusavsnittet så pratar Anna, Peo och Rasmus vidare om Den högsta kasten. Det blir spoilers och fördjupande prat för er som redan har läst och vill höra mer diskussion. Om ni inte vill höra mer eller inte hunnit läsa boken så kan ni lyssna på vårt ordinarie avsnitt 53: Den högsta kasten och andra krogböcker. Vi följer upp varandra efter påsken, allt känns så lätt när det kommer ljus och grönska men hur är det egentligen med tallkottkörtelns påverkan av solljus. Många kan må rent av dåligt när ljuset kommer. Reiki (healing) är ett riktigt bra verktyg att tillgå när energierna dalar, när vi får livsenergi så blomstrar vi tveklöst inifrån och ut.

stockholm, sverige has been created

2019.11.09 05:15 MarleyEngvall stockholm, sverige has been created

History of the Jewish Church, vol. I — Arthur Penrhyn Stanley, D.D.
[Preface] [Introduction] I : The Call of Abraham [i.] [ii.] II : Abraham and Isaac [i.] [ii.] III : Jacob [i.] [ii.] IV : Israel in Egypt [i.] [ii.] V : The Exodus [i.] [ii.] VI : The Wilderness [i.] VII : Sinai and the Law [i.] [ii.] VIII : Kadesh and Pisgah [i.] [ii.] IX : The Conquest of Palestine [i.] X : The Conquest of Western Palestine—The Fall of Jericho [i.] XI : The Conquest of Western Palestine—Battle of Beth-horon [i.] XII : The Battle of Merom and Settlement of the Tribes [i.] XII : The Battle of Merom and Settlement of the Tribes [ii.] XIII : Israel Under the Judges [i.] [ii.] [iii.] XIV : Deborah [i.] [ii.] XV : Gideon [i.] [ii.] XVI : Jephthah and Samson [i.] [ii.] XVII : The Fall of Shiloh [i.] XVIII : Samuel and the Prophetical Office [i.] [ii.] XIX : The History of the Prophetical Order [i.] [ii.] XX : On the Nature of the Prophetical Teachings [i.] [ii.] Appendix I : The Traditional Localities of Abraham's Migration [i] Appendix II : The Cave at Machpelah [i.] [ii.] Appendix III : The Samaritan Passover [i.]
History of the Jewish Church, vol. II
[Preface] XXI : The House of Saul [i.] [ii.] XXII : The Youth of David [i.] [ii.] XXIII : The Reign of David [i.] [ii.] XXIV : The Fall of David [i.] [ii.] XXV : The Psalter of David [i.] [ii.] XXVI : The Empire of Solomon [i.] [ii.] XXVII : The Temple of Solomon [i.] [ii.] XXVIII : The Wisdom of Solomon [i.] [ii.] XXIX : The House of Jeroboam—Ahijah and Iddo [i.] [ii.] XXX : The House of Omri—Elijah [i.] [ii.] XXXI : The House of Omri—Elisha [i.] XXXII : The House of Omri—Jehu [i.] XXXIII : The House of Jehu—The Syrian Wars, and the Prophet Jonah [i.] XXXIV : The Fall of Samaria [i.] XXXV : The First Kings of Judah [i.] [ii.] XXXVI : The Jewish Priesthood [i.] [ii.] XXXVII : The Age of Uzziah [i.] [ii.] XXXVIII : Hezekiah [i.] [ii.] XXXIX : Manasseh and Josiah [i.] [ii.] XL : Jeremiah and the Fall of Jerusalem [i.] [ii.] [iii.] [iv.] [Notes, Volume II]
History of the Jewish Church, vol. III
[Preface] XLI : The Babylonian Captivity [i.] [ii.] [iii.] XLII : The Fall of Babylon [i.] [ii.] XLIII : Persian Dominon—The Return [i.] [ii.] XLIV : Ezra and Nehemiah [i.] [ii.] [iii.] XLV : Malachi [i.] [ii.] [iii.] XLVI : Socrates [i.] [ii.] [iii.] XLVII : Alexandria [i.] [ii.] [iii.] XLVIII : Judas Maccabæus [i.] [ii.] [iii.] [iv.] XLIX : The Asmonean Dynasty [i.] [ii.] [iii.] L : Herod [i.] [ii.] [iii.] [iv.] [v.]
(i.) (ii.) (iii.)
Make America make sense again, lest I cease to exist. Even in the absence of functional institutions of journalism and government, a responsive Executive Branch could bring the 9/11 terror system to heel. Please consider writing in a vote for MARLEY ENGVALL, for President of the United States of America.
https://www.paypal.com/pools/c/8lVTi6EIcF
Though we expect no funding to reach us, every bit will help to expose the massive digital fraud that is afoot. In the absence of funding, word of mouth will be essential. Mass communication is heavily censored.
Soon, there will be a full accounting. No amount is too small. Eternal thanks.
Professor Pilenis avgång som chefredaktör för tidskriften Open Chemical Physics: ett öppet brev från Dr. Niels Harrit
Efter uppsatsen med titeln "Aktivt termitmaterial upptäckt i damm från världen 9/11 Trade Center Catastrophe," som jag tillsammans med åtta kolleger medförfattare publicerades i Open Chemical Physics Journal, dess huvudredaktör, professor Marie-Paule Pileni, plötsligt sade upp sig. Det har föreslagits att denna avgång ställer tvivel om den vetenskapliga sundheten av vårt papper.
Men professor Pileni gjorde det enda hon kunde göra om hon ville rädda sin karriär. Efter när hon avgick, kritiserade hon inte vårt papper. Snarare sa hon att hon inte kunde läsa och utvärdera det, eftersom hon hävdade att det ligger utanför hennes expertisområden.
Men det är inte sant, vilket framgår av information som finns på hennes egen webbplats. Hennes lista över publikationer avslöjar att professor Pileni har publicerat hundratals artiklar inom området nanovetenskap och nanoteknologi. Hon är faktiskt erkänd som en av ledarna på området. Hennes uttalande om hennes ”stora avancerade forskning” påpekade att hon redan 2003 var ”den 25: a högsta citerade forskare på nanoteknologi ".
Sedan slutet av 1980-talet har hon dessutom tjänat som konsult för den franska armén och andra militärer institutioner. Från 1990 till 1994 fungerade hon till exempel som konsult för Société Nationale des Poudres et Explosifs (National Society for Powders and Explosives).
Hon kunde därför lätt ha läst våra artiklar, och det gjorde hon säkert. Men genom att förneka att hon hade läste den, hon undvek frågan som oundvikligen skulle ha ställts till henne: "Vad tycker du om det?"
Inför den frågan skulle hon ha haft två alternativ. Hon kunde ha kritiserat det, men det skulle har varit svårt utan att uppfinna lite konstgjord kritik, som hon som en bra forskare med utmärkt rykte skulle säkert inte ha velat göra. Det enda andra alternativet skulle ha varit att erkänna sundheten i vårt arbete och dess slutsatser. Men detta skulle ha hotat hennes karriär.
Professor Pilenis avgång från tidskriften ger en inblick i villkoren för yttrandefrihet kl våra universitet och andra akademiska institutioner efter 9/11. Denna situation är en spegel av det västerländska samhället som helhet --- även om våra akademiska institutioner borde vara fristad där forskning utvärderas av dess inneboende spetskompetens, inte av dess politiska korrekthet.
I professor Pilenis land, Frankrike, är strävan att bromsa professorernas medborgerliga rättigheter vid universiteten särskilt stark, och kampen är hård.
Jag avslutar med två punkter. För det första är orsaken till sanning 9/11 inte en som hon har tagit upp, och handlingen hon valde var vad hon var tvungen att göra för att rädda sin karriär. Jag har inga dåliga känslor mot Professor Pileni för det val hon gjorde.
För det andra innebar hennes avgång från tidskriften på grund av publiceringen av vårt papper inget negativt om papperet.
Själva det faktum att hon inte gav någon kritik av det gav implicit en positiv utvärdering --- ett erkännande av att dess metodik och slutsatser inte på ett trovärt sätt kan ifrågasättas.
(Omtryckt från 911blogger.com
WTC7 i fritt fall: inget längre kontroversiellt
Professor Pileni's Resignation as Editor-in-Chief of the Open Chemical Physics Journal: an open letter from Dr. Niels Harrit
After the paper entitled "Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe," which I along with eight colleagues co-authored, was published in the Open Chemical Physics Journal, its editor-in-chief, Professor Marie-Paule Pileni, abruptly resigned. It has been suggested that this resignation casts doubt on the scientific soundness of our paper.
However, Professor Pileni did the only thing she could do, if she wanted to save her career. After resigning, she did not criticize our paper. Rather, she said that she could not read and evaluate it, because, she claimed, it lies outside the areas of her expertise.
But that is not true, as shown by information contained on her own website. Her List of Publications reveals that Professor Pileni has published hundreds of articles in the field of nanoscience and nanotechnology. She is, in fact, recognized as one of the leaders in the field. Her statement about her "major advanced research" points out that, already by 2003, she was "the 25th highest cited scientist on nanotechnology".
Since the late 1980s, moreover, she has served as a consultant for the French Army and other military institutions. From 1990 to 1994, for example, she served as a consultant for the Société Nationale des Poudres et Explosifs (National Society for Powders and Explosives).
She could, therefore, have easily read our paper, and she surely did. But by denying that she had read it, she avoided the question that would have inevitably been put to her: "What do you think of it?"
Faced with that question, she would have had two options. She could have criticized it, but that would have been difficult without inventing some artificial criticism, which she as a good scientist with an excellent reputation surely would not have wanted to do. The only other option would have been to acknowledge the soundness of our work and its conclusions. But this would have threatened her career.
Professor Pileni's resignation from the journal provides an insight into the conditions for free speech at our universities and other academic institutions in the aftermath of 9/11. This situation is a mirror of western society as a whole---even though our academic institutions should be havens in which research is evaluated by its intrinsic excellence, not its political correctness.
In Professor Pileni's country, France, the drive to curb the civil rights of professors at the universities is especially strong, and the fight is fierce.
I will conclude with two points. First, the cause of 9/11 truth is not one that she has taken up, and the course of action she chose was what she had to do to save her career. I harbor no ill feelings toward Professor Pileni for the choice she made.
Second, her resignation from the journal because of the publication of our paper implied nothing negative about the paper.
Indeed, the very fact that she offered no criticisms of it provided, implicitly, a positive evaluation--- an acknowledgment that its methodology and conclusions could not credibly be challenged.
(Reprinted from 911blogger.com)
South Tower Molten Metal & Collapse
May 2011 BBC Interview with Dr. Niels Harrit
Hypothesis -- Steven E. Jones
NIST engineer John Gross denies WTC molten steel
9/11 Mysteries: Demolitions [molten metal]
WTC7 in Freefall: No Longer Controversial
(i.) (ii.) (iii.) (iv.)
Introduction. Foreword. I. I Begin a Pilgrimage. (i.) II. En Route. (i.) III. A Pilgrim's Progress. (i.) (ii.) IV. Le Nouveau. (i.) (ii.) (iii.) V. A Group of Portraits. (i.) (ii.) VI. Apollyon. (i.) (ii.) VII. An Approach to the Delectable Mountains. (i.) (ii.) (iii.) VIII. The Wanderer. (i.) IX. Zoo-Loo. (i.) (ii.) X. Surplice. (i.) XI. Jean le Negre. (i.) (ii.) XII. Three Wise Men (i.) XIII. I Say Good-Bye to la Misère (i.)
I. His General Line of Business. II. The Shipwreck. III. Wapping Workhouse. IV. Two Views of a Cheap Theatre. V. Poor Mercantile Jack. VI. Refreshments for Travellers. VII. Travelling Abroad. VIII. The Great Tasmania's Cargo IX. City of London Churches. X. Shy Neighbourhoods. XI. Tramps. XII. Dullborough Town. XIII. Night Walks. XIV. Chambers. XV. Nurse's Stories. XVI. Arcadian London. XVII. The Calais Night-mail. XVIII. Some Recollections of Mortality. XIX. Birthday Celebrations. XX. Bound for the Great Salt Lake. XXI. The City of the Absent. XXII. An Old Stage-Coaching Horse. XXIII. The Boiled Beef of New England. XXIV. Chatham Dock-Yard. XXV. In the French-Flemish Country. XXVI. Medicine-Men of Civilization. XXVII. Titbull's Almshouses. XXVIII. The Italian Prisoner.
marley engvall 912 creamery road ashfield, massachusetts 01330
[email protected]
413-628-4548
https://twitter.com/marleyengvall https://facebook.com/marley.engvall
I. The Dawn. II. A Dean, and a Chapter also. III. The Nuns' House. IV. Mr. Sapsea. V. Mr. Durdles and Friend. VI. Philanthropy in Minor Canon Corner. VII. More Confidences Than One. VIII. Daggers Drawn. IX. Birds in the Bush. X. Smoothing the Way. XI. A Picture and a Ring. XII. A Night with Durdles. XIII. Both at their Best. XIV. When shall these Three meet again? XV. Impeached. XVI. Devoted. XVII. Philanthropy, Professional and Unprofessional. XVIII. A Settler in Cloisterham. XIX. Shadow on the Sundial. XX. A Flight. XXI. A Recognition. XXII. (i.) (ii.) A Gritty State of Things comes on. XXVIII. (i.) (ii.) The Dawn Again.
Preface. Les Trois Ours. Les Quatres Saisons. La Rose Mousseuse. Les Trois Souhaits. Le Chat et le Renard. Blanche-Neige. Les Trois Citrons. La Ville Submergée. Le Poisson d'Or. La Cabane au Toit de Fromage. Le Vrai Heritier. Yvon et Finette. Le Renard et le Loup. La Mauvaise Femme. Baba-Iaga. Le Nez. L'Hospitalité du Pacha. Les Deux Frères. Le Berger et le Dragon. Les Deux Aumones. L'Amore d'Une Mère. Le Cheveu Merveilleux. Un Conte de ma Mère l'Oie. Godefroi, le Petit Ermite. Le Grain de Moutarde. Vocabulary. (a - l) Vocabulary. (m - z)
ይህ የእርስዎ ቦታ ነው። አንዳችሁ ለሌላው ደጎች ሁኑ። https://old.reddit.com/thesee [♘] [♰] [☮]
submitted by MarleyEngvall to stockholmsverige [link] [comments]


2019.11.09 04:32 MarleyEngvall malmö, sverige has been created

History of the Jewish Church, vol. I — Arthur Penrhyn Stanley, D.D.
[Preface] [Introduction] I : The Call of Abraham [i.] [ii.] II : Abraham and Isaac [i.] [ii.] III : Jacob [i.] [ii.] IV : Israel in Egypt [i.] [ii.] V : The Exodus [i.] [ii.] VI : The Wilderness [i.] VII : Sinai and the Law [i.] [ii.] VIII : Kadesh and Pisgah [i.] [ii.] IX : The Conquest of Palestine [i.] X : The Conquest of Western Palestine—The Fall of Jericho [i.] XI : The Conquest of Western Palestine—Battle of Beth-horon [i.] XII : The Battle of Merom and Settlement of the Tribes [i.] XII : The Battle of Merom and Settlement of the Tribes [ii.] XIII : Israel Under the Judges [i.] [ii.] [iii.] XIV : Deborah [i.] [ii.] XV : Gideon [i.] [ii.] XVI : Jephthah and Samson [i.] [ii.] XVII : The Fall of Shiloh [i.] XVIII : Samuel and the Prophetical Office [i.] [ii.] XIX : The History of the Prophetical Order [i.] [ii.] XX : On the Nature of the Prophetical Teachings [i.] [ii.] Appendix I : The Traditional Localities of Abraham's Migration [i] Appendix II : The Cave at Machpelah [i.] [ii.] Appendix III : The Samaritan Passover [i.]
History of the Jewish Church, vol. II
[Preface] XXI : The House of Saul [i.] [ii.] XXII : The Youth of David [i.] [ii.] XXIII : The Reign of David [i.] [ii.] XXIV : The Fall of David [i.] [ii.] XXV : The Psalter of David [i.] [ii.] XXVI : The Empire of Solomon [i.] [ii.] XXVII : The Temple of Solomon [i.] [ii.] XXVIII : The Wisdom of Solomon [i.] [ii.] XXIX : The House of Jeroboam—Ahijah and Iddo [i.] [ii.] XXX : The House of Omri—Elijah [i.] [ii.] XXXI : The House of Omri—Elisha [i.] XXXII : The House of Omri—Jehu [i.] XXXIII : The House of Jehu—The Syrian Wars, and the Prophet Jonah [i.] XXXIV : The Fall of Samaria [i.] XXXV : The First Kings of Judah [i.] [ii.] XXXVI : The Jewish Priesthood [i.] [ii.] XXXVII : The Age of Uzziah [i.] [ii.] XXXVIII : Hezekiah [i.] [ii.] XXXIX : Manasseh and Josiah [i.] [ii.] XL : Jeremiah and the Fall of Jerusalem [i.] [ii.] [iii.] [iv.] [Notes, Volume II]
History of the Jewish Church, vol. III
[Preface] XLI : The Babylonian Captivity [i.] [ii.] [iii.] XLII : The Fall of Babylon [i.] [ii.] XLIII : Persian Dominon—The Return [i.] [ii.] XLIV : Ezra and Nehemiah [i.] [ii.] [iii.] XLV : Malachi [i.] [ii.] [iii.] XLVI : Socrates [i.] [ii.] [iii.] XLVII : Alexandria [i.] [ii.] [iii.] XLVIII : Judas Maccabæus [i.] [ii.] [iii.] [iv.] XLIX : The Asmonean Dynasty [i.] [ii.] [iii.] L : Herod [i.] [ii.] [iii.] [iv.] [v.]
(i.) (ii.) (iii.)
Make America make sense again, lest I cease to exist. Even in the absence of functional institutions of journalism and government, a responsive Executive Branch could bring the 9/11 terror system to heel. Please consider writing in a vote for MARLEY ENGVALL, for President of the United States of America.
https://www.paypal.com/pools/c/8lVTi6EIcF
Though we expect no funding to reach us, every bit will help to expose the massive digital fraud that is afoot. In the absence of funding, word of mouth will be essential. Mass communication is heavily censored.
Soon, there will be a full accounting. No amount is too small. Eternal thanks.
Professor Pilenis avgång som chefredaktör för tidskriften Open Chemical Physics: ett öppet brev från Dr. Niels Harrit
Efter uppsatsen med titeln "Aktivt termitmaterial upptäckt i damm från världen 9/11 Trade Center Catastrophe," som jag tillsammans med åtta kolleger medförfattare publicerades i Open Chemical Physics Journal, dess huvudredaktör, professor Marie-Paule Pileni, plötsligt sade upp sig. Det har föreslagits att denna avgång ställer tvivel om den vetenskapliga sundheten av vårt papper.
Men professor Pileni gjorde det enda hon kunde göra om hon ville rädda sin karriär. Efter när hon avgick, kritiserade hon inte vårt papper. Snarare sa hon att hon inte kunde läsa och utvärdera det, eftersom hon hävdade att det ligger utanför hennes expertisområden.
Men det är inte sant, vilket framgår av information som finns på hennes egen webbplats. Hennes lista över publikationer avslöjar att professor Pileni har publicerat hundratals artiklar inom området nanovetenskap och nanoteknologi. Hon är faktiskt erkänd som en av ledarna på området. Hennes uttalande om hennes ”stora avancerade forskning” påpekade att hon redan 2003 var ”den 25: a högsta citerade forskare på nanoteknologi ".
Sedan slutet av 1980-talet har hon dessutom tjänat som konsult för den franska armén och andra militärer institutioner. Från 1990 till 1994 fungerade hon till exempel som konsult för Société Nationale des Poudres et Explosifs (National Society for Powders and Explosives).
Hon kunde därför lätt ha läst våra artiklar, och det gjorde hon säkert. Men genom att förneka att hon hade läste den, hon undvek frågan som oundvikligen skulle ha ställts till henne: "Vad tycker du om det?"
Inför den frågan skulle hon ha haft två alternativ. Hon kunde ha kritiserat det, men det skulle har varit svårt utan att uppfinna lite konstgjord kritik, som hon som en bra forskare med utmärkt rykte skulle säkert inte ha velat göra. Det enda andra alternativet skulle ha varit att erkänna sundheten i vårt arbete och dess slutsatser. Men detta skulle ha hotat hennes karriär.
Professor Pilenis avgång från tidskriften ger en inblick i villkoren för yttrandefrihet kl våra universitet och andra akademiska institutioner efter 9/11. Denna situation är en spegel av det västerländska samhället som helhet --- även om våra akademiska institutioner borde vara fristad där forskning utvärderas av dess inneboende spetskompetens, inte av dess politiska korrekthet.
I professor Pilenis land, Frankrike, är strävan att bromsa professorernas medborgerliga rättigheter vid universiteten särskilt stark, och kampen är hård.
Jag avslutar med två punkter. För det första är orsaken till sanning 9/11 inte en som hon har tagit upp, och handlingen hon valde var vad hon var tvungen att göra för att rädda sin karriär. Jag har inga dåliga känslor mot Professor Pileni för det val hon gjorde.
För det andra innebar hennes avgång från tidskriften på grund av publiceringen av vårt papper inget negativt om papperet.
Själva det faktum att hon inte gav någon kritik av det gav implicit en positiv utvärdering --- ett erkännande av att dess metodik och slutsatser inte på ett trovärt sätt kan ifrågasättas.
(Omtryckt från 911blogger.com
WTC7 i fritt fall: inget längre kontroversiellt
Professor Pileni's Resignation as Editor-in-Chief of the Open Chemical Physics Journal: an open letter from Dr. Niels Harrit
After the paper entitled "Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe," which I along with eight colleagues co-authored, was published in the Open Chemical Physics Journal, its editor-in-chief, Professor Marie-Paule Pileni, abruptly resigned. It has been suggested that this resignation casts doubt on the scientific soundness of our paper.
However, Professor Pileni did the only thing she could do, if she wanted to save her career. After resigning, she did not criticize our paper. Rather, she said that she could not read and evaluate it, because, she claimed, it lies outside the areas of her expertise.
But that is not true, as shown by information contained on her own website. Her List of Publications reveals that Professor Pileni has published hundreds of articles in the field of nanoscience and nanotechnology. She is, in fact, recognized as one of the leaders in the field. Her statement about her "major advanced research" points out that, already by 2003, she was "the 25th highest cited scientist on nanotechnology".
Since the late 1980s, moreover, she has served as a consultant for the French Army and other military institutions. From 1990 to 1994, for example, she served as a consultant for the Société Nationale des Poudres et Explosifs (National Society for Powders and Explosives).
She could, therefore, have easily read our paper, and she surely did. But by denying that she had read it, she avoided the question that would have inevitably been put to her: "What do you think of it?"
Faced with that question, she would have had two options. She could have criticized it, but that would have been difficult without inventing some artificial criticism, which she as a good scientist with an excellent reputation surely would not have wanted to do. The only other option would have been to acknowledge the soundness of our work and its conclusions. But this would have threatened her career.
Professor Pileni's resignation from the journal provides an insight into the conditions for free speech at our universities and other academic institutions in the aftermath of 9/11. This situation is a mirror of western society as a whole---even though our academic institutions should be havens in which research is evaluated by its intrinsic excellence, not its political correctness.
In Professor Pileni's country, France, the drive to curb the civil rights of professors at the universities is especially strong, and the fight is fierce.
I will conclude with two points. First, the cause of 9/11 truth is not one that she has taken up, and the course of action she chose was what she had to do to save her career. I harbor no ill feelings toward Professor Pileni for the choice she made.
Second, her resignation from the journal because of the publication of our paper implied nothing negative about the paper.
Indeed, the very fact that she offered no criticisms of it provided, implicitly, a positive evaluation--- an acknowledgment that its methodology and conclusions could not credibly be challenged.
(Reprinted from 911blogger.com)
South Tower Molten Metal & Collapse
May 2011 BBC Interview with Dr. Niels Harrit
Hypothesis -- Steven E. Jones
NIST engineer John Gross denies WTC molten steel
9/11 Mysteries: Demolitions [molten metal]
WTC7 in Freefall: No Longer Controversial
(i.) (ii.) (iii.) (iv.)
Introduction. Foreword. I. I Begin a Pilgrimage. (i.) II. En Route. (i.) III. A Pilgrim's Progress. (i.) (ii.) IV. Le Nouveau. (i.) (ii.) (iii.) V. A Group of Portraits. (i.) (ii.) VI. Apollyon. (i.) (ii.) VII. An Approach to the Delectable Mountains. (i.) (ii.) (iii.) VIII. The Wanderer. (i.) IX. Zoo-Loo. (i.) (ii.) X. Surplice. (i.) XI. Jean le Negre. (i.) (ii.) XII. Three Wise Men (i.) XIII. I Say Good-Bye to la Misère (i.)
I. His General Line of Business. II. The Shipwreck. III. Wapping Workhouse. IV. Two Views of a Cheap Theatre. V. Poor Mercantile Jack. VI. Refreshments for Travellers. VII. Travelling Abroad. VIII. The Great Tasmania's Cargo IX. City of London Churches. X. Shy Neighbourhoods. XI. Tramps. XII. Dullborough Town. XIII. Night Walks. XIV. Chambers. XV. Nurse's Stories. XVI. Arcadian London. XVII. The Calais Night-mail. XVIII. Some Recollections of Mortality. XIX. Birthday Celebrations. XX. Bound for the Great Salt Lake. XXI. The City of the Absent. XXII. An Old Stage-Coaching Horse. XXIII. The Boiled Beef of New England. XXIV. Chatham Dock-Yard. XXV. In the French-Flemish Country. XXVI. Medicine-Men of Civilization. XXVII. Titbull's Almshouses. XXVIII. The Italian Prisoner.
marley engvall 912 creamery road ashfield, massachusetts 01330
[email protected]
413-628-4548
https://twitter.com/marleyengvall https://facebook.com/marley.engvall
I. The Dawn. II. A Dean, and a Chapter also. III. The Nuns' House. IV. Mr. Sapsea. V. Mr. Durdles and Friend. VI. Philanthropy in Minor Canon Corner. VII. More Confidences Than One. VIII. Daggers Drawn. IX. Birds in the Bush. X. Smoothing the Way. XI. A Picture and a Ring. XII. A Night with Durdles. XIII. Both at their Best. XIV. When shall these Three meet again? XV. Impeached. XVI. Devoted. XVII. Philanthropy, Professional and Unprofessional. XVIII. A Settler in Cloisterham. XIX. Shadow on the Sundial. XX. A Flight. XXI. A Recognition. XXII. (i.) (ii.) A Gritty State of Things comes on. XXVIII. (i.) (ii.) The Dawn Again.
I. The Origin of Man II. The Eastern Lines III. Ancient North America IV. Stone Tablets from the Valley of Mexico (i.) (ii.) V. South America (i.) (ii.) VI. Atlantis VII. Western Europe VIII. The Greeks IX. Egypt X. The Western Lines XI. India (i.) (ii.) XII. Southern India XIII. The Great Uighur Empire XIV. Babylonia XV. Miscellaneous XVI. Intimate Hours with the Rishi
ይህ የእርስዎ ቦታ ነው። አንዳችሁ ለሌላው ደጎች ሁኑ። https://old.reddit.com/thesee [♘] [♰] [☮]
submitted by MarleyEngvall to malmosverige [link] [comments]


2019.11.09 03:39 MarleyEngvall hasselholm has been created

History of the Jewish Church, vol. I — Arthur Penrhyn Stanley, D.D.
[Preface] [Introduction] I : The Call of Abraham [i.] [ii.] II : Abraham and Isaac [i.] [ii.] III : Jacob [i.] [ii.] IV : Israel in Egypt [i.] [ii.] V : The Exodus [i.] [ii.] VI : The Wilderness [i.] VII : Sinai and the Law [i.] [ii.] VIII : Kadesh and Pisgah [i.] [ii.] IX : The Conquest of Palestine [i.] X : The Conquest of Western Palestine—The Fall of Jericho [i.] XI : The Conquest of Western Palestine—Battle of Beth-horon [i.] XII : The Battle of Merom and Settlement of the Tribes [i.] XII : The Battle of Merom and Settlement of the Tribes [ii.] XIII : Israel Under the Judges [i.] [ii.] [iii.] XIV : Deborah [i.] [ii.] XV : Gideon [i.] [ii.] XVI : Jephthah and Samson [i.] [ii.] XVII : The Fall of Shiloh [i.] XVIII : Samuel and the Prophetical Office [i.] [ii.] XIX : The History of the Prophetical Order [i.] [ii.] XX : On the Nature of the Prophetical Teachings [i.] [ii.] Appendix I : The Traditional Localities of Abraham's Migration [i] Appendix II : The Cave at Machpelah [i.] [ii.] Appendix III : The Samaritan Passover [i.]
History of the Jewish Church, vol. II
[Preface] XXI : The House of Saul [i.] [ii.] XXII : The Youth of David [i.] [ii.] XXIII : The Reign of David [i.] [ii.] XXIV : The Fall of David [i.] [ii.] XXV : The Psalter of David [i.] [ii.] XXVI : The Empire of Solomon [i.] [ii.] XXVII : The Temple of Solomon [i.] [ii.] XXVIII : The Wisdom of Solomon [i.] [ii.] XXIX : The House of Jeroboam—Ahijah and Iddo [i.] [ii.] XXX : The House of Omri—Elijah [i.] [ii.] XXXI : The House of Omri—Elisha [i.] XXXII : The House of Omri—Jehu [i.] XXXIII : The House of Jehu—The Syrian Wars, and the Prophet Jonah [i.] XXXIV : The Fall of Samaria [i.] XXXV : The First Kings of Judah [i.] [ii.] XXXVI : The Jewish Priesthood [i.] [ii.] XXXVII : The Age of Uzziah [i.] [ii.] XXXVIII : Hezekiah [i.] [ii.] XXXIX : Manasseh and Josiah [i.] [ii.] XL : Jeremiah and the Fall of Jerusalem [i.] [ii.] [iii.] [iv.] [Notes, Volume II]
History of the Jewish Church, vol. III
[Preface] XLI : The Babylonian Captivity [i.] [ii.] [iii.] XLII : The Fall of Babylon [i.] [ii.] XLIII : Persian Dominon—The Return [i.] [ii.] XLIV : Ezra and Nehemiah [i.] [ii.] [iii.] XLV : Malachi [i.] [ii.] [iii.] XLVI : Socrates [i.] [ii.] [iii.] XLVII : Alexandria [i.] [ii.] [iii.] XLVIII : Judas Maccabæus [i.] [ii.] [iii.] [iv.] XLIX : The Asmonean Dynasty [i.] [ii.] [iii.] L : Herod [i.] [ii.] [iii.] [iv.] [v.]
(i.) (ii.) (iii.)
Make America make sense again, lest I cease to exist. Even in the absence of functional institutions of journalism and government, a responsive Executive Branch could bring the 9/11 terror system to heel. Please consider writing in a vote for MARLEY ENGVALL, for President of the United States of America.
https://www.paypal.com/pools/c/8lVTi6EIcF
Though we expect no funding to reach us, every bit will help to expose the massive digital fraud that is afoot. In the absence of funding, word of mouth will be essential. Mass communication is heavily censored.
Soon, there will be a full accounting. No amount is too small. Eternal thanks.
Professor Pilenis avgång som chefredaktör för tidskriften Open Chemical Physics: ett öppet brev från Dr. Niels Harrit
Efter uppsatsen med titeln "Aktivt termitmaterial upptäckt i damm från världen 9/11 Trade Center Catastrophe," som jag tillsammans med åtta kolleger medförfattare publicerades i Open Chemical Physics Journal, dess huvudredaktör, professor Marie-Paule Pileni, plötsligt sade upp sig. Det har föreslagits att denna avgång ställer tvivel om den vetenskapliga sundheten av vårt papper.
Men professor Pileni gjorde det enda hon kunde göra om hon ville rädda sin karriär. Efter när hon avgick, kritiserade hon inte vårt papper. Snarare sa hon att hon inte kunde läsa och utvärdera det, eftersom hon hävdade att det ligger utanför hennes expertisområden.
Men det är inte sant, vilket framgår av information som finns på hennes egen webbplats. Hennes lista över publikationer avslöjar att professor Pileni har publicerat hundratals artiklar inom området nanovetenskap och nanoteknologi. Hon är faktiskt erkänd som en av ledarna på området. Hennes uttalande om hennes ”stora avancerade forskning” påpekade att hon redan 2003 var ”den 25: a högsta citerade forskare på nanoteknologi ".
Sedan slutet av 1980-talet har hon dessutom tjänat som konsult för den franska armén och andra militärer institutioner. Från 1990 till 1994 fungerade hon till exempel som konsult för Société Nationale des Poudres et Explosifs (National Society for Powders and Explosives).
Hon kunde därför lätt ha läst våra artiklar, och det gjorde hon säkert. Men genom att förneka att hon hade läste den, hon undvek frågan som oundvikligen skulle ha ställts till henne: "Vad tycker du om det?"
Inför den frågan skulle hon ha haft två alternativ. Hon kunde ha kritiserat det, men det skulle har varit svårt utan att uppfinna lite konstgjord kritik, som hon som en bra forskare med utmärkt rykte skulle säkert inte ha velat göra. Det enda andra alternativet skulle ha varit att erkänna sundheten i vårt arbete och dess slutsatser. Men detta skulle ha hotat hennes karriär.
Professor Pilenis avgång från tidskriften ger en inblick i villkoren för yttrandefrihet kl våra universitet och andra akademiska institutioner efter 9/11. Denna situation är en spegel av det västerländska samhället som helhet --- även om våra akademiska institutioner borde vara fristad där forskning utvärderas av dess inneboende spetskompetens, inte av dess politiska korrekthet.
I professor Pilenis land, Frankrike, är strävan att bromsa professorernas medborgerliga rättigheter vid universiteten särskilt stark, och kampen är hård.
Jag avslutar med två punkter. För det första är orsaken till sanning 9/11 inte en som hon har tagit upp, och handlingen hon valde var vad hon var tvungen att göra för att rädda sin karriär. Jag har inga dåliga känslor mot Professor Pileni för det val hon gjorde.
För det andra innebar hennes avgång från tidskriften på grund av publiceringen av vårt papper inget negativt om papperet.
Själva det faktum att hon inte gav någon kritik av det gav implicit en positiv utvärdering --- ett erkännande av att dess metodik och slutsatser inte på ett trovärt sätt kan ifrågasättas.
(Omtryckt från 911blogger.com
WTC7 i fritt fall: inget längre kontroversiellt
Professor Pileni's Resignation as Editor-in-Chief of the Open Chemical Physics Journal: an open letter from Dr. Niels Harrit
After the paper entitled "Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe," which I along with eight colleagues co-authored, was published in the Open Chemical Physics Journal, its editor-in-chief, Professor Marie-Paule Pileni, abruptly resigned. It has been suggested that this resignation casts doubt on the scientific soundness of our paper.
However, Professor Pileni did the only thing she could do, if she wanted to save her career. After resigning, she did not criticize our paper. Rather, she said that she could not read and evaluate it, because, she claimed, it lies outside the areas of her expertise.
But that is not true, as shown by information contained on her own website. Her List of Publications reveals that Professor Pileni has published hundreds of articles in the field of nanoscience and nanotechnology. She is, in fact, recognized as one of the leaders in the field. Her statement about her "major advanced research" points out that, already by 2003, she was "the 25th highest cited scientist on nanotechnology".
Since the late 1980s, moreover, she has served as a consultant for the French Army and other military institutions. From 1990 to 1994, for example, she served as a consultant for the Société Nationale des Poudres et Explosifs (National Society for Powders and Explosives).
She could, therefore, have easily read our paper, and she surely did. But by denying that she had read it, she avoided the question that would have inevitably been put to her: "What do you think of it?"
Faced with that question, she would have had two options. She could have criticized it, but that would have been difficult without inventing some artificial criticism, which she as a good scientist with an excellent reputation surely would not have wanted to do. The only other option would have been to acknowledge the soundness of our work and its conclusions. But this would have threatened her career.
Professor Pileni's resignation from the journal provides an insight into the conditions for free speech at our universities and other academic institutions in the aftermath of 9/11. This situation is a mirror of western society as a whole---even though our academic institutions should be havens in which research is evaluated by its intrinsic excellence, not its political correctness.
In Professor Pileni's country, France, the drive to curb the civil rights of professors at the universities is especially strong, and the fight is fierce.
I will conclude with two points. First, the cause of 9/11 truth is not one that she has taken up, and the course of action she chose was what she had to do to save her career. I harbor no ill feelings toward Professor Pileni for the choice she made.
Second, her resignation from the journal because of the publication of our paper implied nothing negative about the paper.
Indeed, the very fact that she offered no criticisms of it provided, implicitly, a positive evaluation--- an acknowledgment that its methodology and conclusions could not credibly be challenged.
(Reprinted from 911blogger.com)
South Tower Molten Metal & Collapse
May 2011 BBC Interview with Dr. Niels Harrit
Hypothesis -- Steven E. Jones
NIST engineer John Gross denies WTC molten steel
9/11 Mysteries: Demolitions [molten metal]
WTC7 in Freefall: No Longer Controversial
(i.) (ii.) (iii.) (iv.)
Introduction. Foreword. I. I Begin a Pilgrimage. (i.) II. En Route. (i.) III. A Pilgrim's Progress. (i.) (ii.) IV. Le Nouveau. (i.) (ii.) (iii.) V. A Group of Portraits. (i.) (ii.) VI. Apollyon. (i.) (ii.) VII. An Approach to the Delectable Mountains. (i.) (ii.) (iii.) VIII. The Wanderer. (i.) IX. Zoo-Loo. (i.) (ii.) X. Surplice. (i.) XI. Jean le Negre. (i.) (ii.) XII. Three Wise Men (i.) XIII. I Say Good-Bye to la Misère (i.)
I. His General Line of Business. II. The Shipwreck. III. Wapping Workhouse. IV. Two Views of a Cheap Theatre. V. Poor Mercantile Jack. VI. Refreshments for Travellers. VII. Travelling Abroad. VIII. The Great Tasmania's Cargo IX. City of London Churches. X. Shy Neighbourhoods. XI. Tramps. XII. Dullborough Town. XIII. Night Walks. XIV. Chambers. XV. Nurse's Stories. XVI. Arcadian London. XVII. The Calais Night-mail. XVIII. Some Recollections of Mortality. XIX. Birthday Celebrations. XX. Bound for the Great Salt Lake. XXI. The City of the Absent. XXII. An Old Stage-Coaching Horse. XXIII. The Boiled Beef of New England. XXIV. Chatham Dock-Yard. XXV. In the French-Flemish Country. XXVI. Medicine-Men of Civilization. XXVII. Titbull's Almshouses. XXVIII. The Italian Prisoner.
marley engvall 912 creamery road ashfield, massachusetts 01330
[email protected]
413-628-4548
https://twitter.com/marleyengvall https://facebook.com/marley.engvall
I. The Dawn. II. A Dean, and a Chapter also. III. The Nuns' House. IV. Mr. Sapsea. V. Mr. Durdles and Friend. VI. Philanthropy in Minor Canon Corner. VII. More Confidences Than One. VIII. Daggers Drawn. IX. Birds in the Bush. X. Smoothing the Way. XI. A Picture and a Ring. XII. A Night with Durdles. XIII. Both at their Best. XIV. When shall these Three meet again? XV. Impeached. XVI. Devoted. XVII. Philanthropy, Professional and Unprofessional. XVIII. A Settler in Cloisterham. XIX. Shadow on the Sundial. XX. A Flight. XXI. A Recognition. XXII. (i.) (ii.) A Gritty State of Things comes on. XXVIII. (i.) (ii.) The Dawn Again.
Preface. Les Trois Ours. Les Quatres Saisons. La Rose Mousseuse. Les Trois Souhaits. Le Chat et le Renard. Blanche-Neige. Les Trois Citrons. La Ville Submergée. Le Poisson d'Or. La Cabane au Toit de Fromage. Le Vrai Heritier. Yvon et Finette. Le Renard et le Loup. La Mauvaise Femme. Baba-Iaga. Le Nez. L'Hospitalité du Pacha. Les Deux Frères. Le Berger et le Dragon. Les Deux Aumones. L'Amore d'Une Mère. Le Cheveu Merveilleux. Un Conte de ma Mère l'Oie. Godefroi, le Petit Ermite. Le Grain de Moutarde. Vocabulary. (a - l) Vocabulary. (m - z)
ይህ የእርስዎ ቦታ ነው። አንዳችሁ ለሌላው ደጎች ሁኑ። https://old.reddit.com/thesee [♘] [♰] [☮]
submitted by MarleyEngvall to hasselholm [link] [comments]


Sannspodd - Acast